3 października 2018

Regulamin

REGULAMIN STUDIA JOGI I PRACY Z CIAŁEM “TERAZ RELAX”

§ 1. Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet online lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami lub wnoszą opłatę za kurs jogi dla początkujących.
2. W celu rezerwacji miejsca należy zapisać się na zajęcia online poprzez stronę terazrelax.pl/grafik lub telefonicznie pod numerem telefonu 502423069, a następnie wykupić karnet, jednorazowe wejście lub opłacić kurs jogi dla początkujących.
3. Każdy klient otrzymuje do swojej dyspozycji konto w systemie rezerwacji internetowej, do którego ma bezpośredni dostęp logując się do systemu używając swojego adresu mailowego i prywatnego hasła.
4. Wszystkie karnety są karnetami online i informacje o nich wyświetlają się po zalogowaniu na konto do systemu rezerwacji internetowej.
5. Za pośrednictwem konta klient może zarządzać swoim karnetem i zapisywać się na zajęcia w ramach wykupionego przez siebie karnetu.
6. Zapisy obowiązują na wszystkie zajęcia.
7. Rezerwację zajęć można odwołać najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, co dotyczy zarówno uczestników jak i organizatorów zajęć.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć jeśli nie zbierze się grupa minimum 3 osób.
9. Uczestnicy kursu jogi dla początkujących również otrzymują karnet online na określoną liczbę wejść, która zostało ustalona przez instruktora kursu.
10. Karnet online jest imienny i jest przypisany tylko jednej osobie.
11. Karnet online jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
12. Karnet online można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest on ważny przez określoną liczbę kolejnych dni, licząc od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach.
13. Karnet online 4 wejścia uprawnia do wejścia na wybrane zajęcia 4 razy w miesiącu i jest ważny przez 30 dni
14. Karnet online 8 wejść uprawnia do wejścia na wybrane zajęcia 8 razy w miesiącu i jest ważny przez 30 dni.
15. Karnet online open uprawnia do wejścia na wszystkie zajęcia i jest ważny przez 30 dni.
16. Karnet Elastyczny online na 10 wejść, uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia, do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy.
17. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia uczestnika zajęć.

§2. Korzystanie z usług

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów z sali przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, wałki i paski,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty lub wypożyczonej w studio,
d) korzystać z rad i instrukcji instruktora prowadzącego zajęcia na sali.
2. Instruktor realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.
4. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji instruktora może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
5. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym oraz kobiety w ciąży zobowiązane są poinformować instruktora o swoim stanie przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Studio nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi lub w ciąży nie poinformuje instruktora o swoich problemach. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
7. Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń studia oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników studia.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń studia.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie studia.
h) do przestrzegania Regulaminu.
8. Instruktor ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku obiekt zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług obiektu, opisanych w Regulaminie.

§3. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy studia, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.